Notícies relacionades amb la linea de investigació Nonlinear photonics

Deep Neural Networks using a single neuron

13 de setembre de 2021
Deep Neural Networks (DNNs) are a useful tool for a wide range of tasks such as image classification, object detection, image resizing or text generation. They are extremely powerful, but they require sufficient computing power and large data sets to ...

Boosting the output power of lasers by breaking their symmetry

11 de novembre de 2021
More uniform light intensity profiles are possible in large-aperture semiconductor lasers if the optical aperture is intentionally deformed. An international team from Łodz University of Technology, Institute of Microelectronics and Photonics in Warsaw, Technical University of Berlin, and IFISC (UIB-CSIC ...

IFISC (UIB-CSIC) research on Quantum Reservoir Computing is highlighted by the editorial staff of Optics Express

27 de febrer de 2024
An IFISC study, published in Optics Express and featured as an Editor's Pick, reveals the potential of quantum squeezing in the machine learning architecture known as Reservoir Computing. A recent article published by IFISC researchers in Optics Express, entitled ...

Redes Neuronales Profundas con solo una neurona

13 de setembre de 2021
Las redes neuronales profundas (DNN) son una herramienta útil para una amplia gama de tareas como la clasificación de imágenes, la detección de objetos, el redimensionamiento de imágenes o la generación de textos. Son extremadamente potentes, pero requieren suficiente capacidad ...

Aumentar la potencia de salida de los láseres rompiendo su simetría

11 de novembre de 2021
En los láseres de semiconductores de gran apertura es posible obtener perfiles de intensidad luminosa más uniformes si se deforma intencionadamente su apertura óptica. Un equipo internacional de la Universidad Tecnológica de Łodz, el Instituto de Microelectrónica y Fotónica de ...

Xarxes Neuronals Profundes amb només una neurona

13 de setembre de 2021
Les xarxes neuronals profundes (DNN) són una eina útil per a una àmplia gamma de tasques, com la classificació d'imatges, la detecció d'objectes, el redimensionament d'imatges o la generació de textos. Són extremadament potents, però requereixen una ...

Augmentar la potència de sortida dels làsers trencant-ne la simetria

11 de novembre de 2021
En els làsers de semiconductors de gran obertura és possible obtenir perfils d'intensitat lluminosa més uniformes si se’n deforma intencionadament l’obertura òptica. Un equip internacional de la Universitat Tecnològica de Łodz, l'Institut de Microelectrònica i Fotònica ...

Recerca del IFISC (UIB-CSIC) sobre Quàntum Reservoir Computing és destacada per l'equip editorial de Optics Express

27 de febrer de 2024
Un estudi de l'IFISC, publicat en Optics Express i destacat com a Editor’s Pick, revela el potencial del fenomen quàntic de “squeezing” en l'arquitectura d'aprenentatge automàtic coneguda com reservoir computing. Un recent article publicat per investigadors ...

Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord